734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Aktualizováno 28.1.2022

Společnost T&L Blue solution s.r.o. (IČO 071 34 282, se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 – Michle, 140 00, +420 734 680 373, info@hypotekabezbanky.cz) tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále jen OÚ) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na společnost T&L Blue solution s.r.o. obrátili.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Pokud jste nám v rámci vzájemné komunikace nebo poptávce úvěrových služeb poskytli své osobní údaje, stala se společnost T&L Blue solution s.r.o. jejich správcem.

Jaké OÚ zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • datum narození nebo rodné číslo / IČO
 • kontaktní adresa
 • e-mail a telefon
 • státní občanství
 • kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu nebo řidičského průkazu
 • údaje o financované nemovitosti
 • údaje o vaši finanční situaci 

Proč zpracováváme OÚ?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z těchto důvodů:

 • zajištění objednaných služeb -  především vypracování úvěrové nabídky, nabídky konsolidace úvěrů a dalších produktů
 • zodpovězení nezávazné poptávky či dotazu
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení
 • předání Vašich osobních údajů našim obchodním partnerům za účelem posouzení žádosti o úvěr (vaše osobní údaje, rodné číslo, údaje o nemovitosti a vaši finanční situaci)
 • posouzení schopnosti splácet zprostředkovaný finanční produkt

Jak dlouho OÚ evidujeme?

Všechny osobní údaje evidujeme jen na dobu přiměřeně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. Zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu dvou let. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení.

Uplatnění práv subjektu osobních údajů (dále jen SÚ)

SÚ má právo:

 1. požádat společnost T&L Blue solution s.r.o. o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
 2. aby společnost T&L Blue solution s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ
 3. aby společnost T&L Blue solution s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a společnost T&L Blue solution s.r.o. má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
  • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou společností T&L Blue solution s.r.o. využívány,
  • OÚ byly zpracovány protiprávně,
  • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 4. aby společnost T&L Blue solution s.r.o. omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
 5. na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl společnosti T&L Blue solution s.r.o.ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost T&L Blue solution s.r.o. bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
 6. na odvolání uděleného souhlasu,
 7. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ,
 8. vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti T&L Blue solution s.r.o. převažují nad jeho oprávněnými důvody.