734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Finanční slovník

Vítáme vás v našem finančním slovníku. Je to místo, kde najdete všechny potřebné informace, které pomáhají pochopit složitý svět financí. Je to nástroj, který je navržen tak, aby vám poskytl podrobný přehled o různých finančních pojmech, které jsou běžně používány v oblasti financí.

Tento slovník slouží jako praktický průvodce pro všechny, kteří hledají jasné a stručné vysvětlení finančních pojmů. Zde najdete informace o různých aspektech financí - od základních konceptů až po složité finanční strategie. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo zkušený profesionál v oblasti financí, tento slovník vám nabídne mnoho cenných informací. Velmi často se jedná o slovník nebankovních pojmů.

Anuita (anuitní splácení)

Anuita je finanč termín, který označuje pravidelné rovnoměrné platby (obvykle měsíč), které jsou provádě po určité období. Tato platba zahrnuje jak splátku půjčené částky, tak úroky z půjčky. Anuita je často spojována s hypotékou, kde půjčenou částku splácíte ve formě anuity. V praxi to znamená, že každý měsíc platíte stejnou částku peněz až do úplho splacení půjčky. 

Acema

Acema je nebankov společnostdlící v Praze. Tato instituce operuje mimo tradič bankov systém a nabízí nebankovní finančch produkty. Recenze společnosti historicky nejsou mnohdy příliš kladné. Relativně nízká úroková sazba je však znevýhodněna vysokými poplatky za vyřízení úvěru a předčasné splacení. Na českém nebankovním trhu lze mnohdy najít výhodnější nebankovní financování.

Aktivafin

Aktivafin je finanční instituce, která spadá do kategorie nebankovních společností. Toto označení znamená, že na rozdíl od klasických bank nabízí svoje služby mimo tradiční bankovní systém. Její sídlo je v Kroměříži, odkud poskytuje své finanční produkty a služby. Aktivafin je tedy součástí nebankovního finančního sektoru, která rozšiřuje možnosti financování a investování mimo tradiční bankovní instituce. Aktivafin je jedním z našich obchodních partnerů. 

Americká hypotéka

Americká hypotéka je univerzální neúčelový úvěr pro všechny bez dokládání příjmu nebo zkoumání registrů, k řešení podnikatelských i osobních potřeb. Většinou je poskytována na řešení podnikatelských potřeb (nákup materiálu, provozní cash-flow) nebo na konsolidaci nevýhodných úvěrů. Americká hypotéka musí být vždy zajištěna nemovitostí (i ve vlastnictví třetí osoby, tj. rozdílné od žadatele), vyřízení úvěru je velmi rychlé a jednoduché. Účel využití úvěru se oproti klasickému hypotečnímu uvěru nebo úvěru ze stavebního spoření nedokazuje. Všeobecně má Americká hypotéka o něco vyšší úvěr než klasická hypotéka. Dále úroky z úvěru nelze odečíst od základu daně. 

Americká investiční hypotéka

Je účelový spotřebitelský úvěr, který slouží k nákupu nemovitosti. Nemovitost může sloužit buď pro vlastní bydlení, případně jako investiční na pronájem. Investiční hypotékou lze nakoupit např. i restaurace, hotel nebo jiné ubytovací zařízení. U naší investiční hypotéky neplatíte měsíční splátky, úroky se přičítají k jistině, která se splatí na konci fixace. Fixace může být 1 až 5 let. U této hypotéky se pouze čestně prohlašují příjmy, úvěrové (bankovní) registry se nezkoumají. Jedinou podmínkou je pro poskytnutí je nemovitost na území ČR, žadatel nesmí mít aktivní exekuce nebo být v insolvenci. Pokud potřebuje koupit co nejjednodušeji nemovitost, vypište krátkou žádost a my se vám ihned ozveme.

Americká neúčelová hypotéka

 Americká neúčelová hypotéka" je specifický druh úvěru, který klientům nabízí velkou svobodu využití získaných peněz. Tento druh úvěru se vyznačuje minimálním dokládáním podkladů a klient tak může peníze využít na jakékoliv účely, což je jeho hlavníedností. Příkladem může být konsolidace dluhů, investice do svého podnikání, nebo jiné osob potřeby. Klíčové je, že banka neklade žádné omezení na konkrétní využití peněz získaných z tohoto úvěru.

Business hypotéka

Podnikatelský úvěr zajištěný buď nemovitým (rodinný dům, bytová jednotka, penzion, hotel, nebytové podnikatelské prostory), nebo movitým majetkem. Úroková sazba začíná na 8,9% se splatností až 20 let. Naši klienti mohou využít buď anuitního splácení nebo platby pouze úroků. Business hypotéka je poskytována pouze podnikatelům nebo právnickým osobám. Vždy je nutné doložit alespoň minimální finanční výkazy (výpisy z účtu, předběžné ekonomické výsledky za posledních 6 měsíců) a také podnikatelský plán. Business hypotéku většinou naši klienti využívají jako provozní financování a v menší míře ke konsolidaci úvěrů. Kalkulačku hypotéky najdete na naši partnerských stránkách https://www.hypotekapropodnikatele.cz/ 

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba splatnosti úvěru

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

Developerské financování

Tento termín označuje specifický typ financování, který je určen pro developery investičních nemovitostí, často zahrnuje developerské společnosti, které se zabývají výstavbou a prodejem nemovitostí. Developerské financování je tedy proces, během něhož developer získává finanční prostředky potřebné k nákupu pozemků a k financování stavebních prací. Tyto finanční prostředky jsou často poskytovány bankami, soukromými investory nebo dalšími finančními institucemi, přičemž tyto půjčky jsou obvykle zajištěny nemovitostí, která se má vybudovat. Tento typ úvěrů jsme schopni vám individuálně zprostředkovat. Stačí nás kontaktovat na čísle 734 680 373.

Finanční zprostředkovatel

Finanční zprostředkovatel je jedinec nebo instituce, který umožňuje transakce mezi dvěma stranami. Jedná se o základní součást finančního systému a mohou to být například banky, pojišťovny, investiční fondy či makléři. Finanční zprostředkovatelé se podílejí na pohybu peněz a jiných aktiv z oblasti, kde je jejich přebytek, do oblasti, kde je nedostatek. Tímto způsobem napomáhají k efektivnějšímu využití finančních zdrojů. Konkrétně v oblasti úvěrů a hypoték se jedná o nezávislé zprostředkování a porovnání nabídek vhodných pro klienta. 

Fixace hypotéky

Pojem ve finančním slovníku: "Fixace hypotéky" se vztahuje na konkrétní dohodu mezi věřitelem a dlužníkem o pevné úrokové sazbě hypotéky po určitou dobu. Tento termín znamená, že úroková sazba hypotéky zůstává stejná bez ohledu na kolísání tržních sazeb. Zkrátka, fixace hypotéky je nástroj finančního plánování, který umožňuje dlužníkům pevně stanovit své budoucí platební závazky.

 Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (finanční instituce) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy. 

Hypoteční úvěr (hypotéka)

Hypoteční úvěr či hypotéka je dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je určena k bydlení, nachází se na území ČR a je zapsaná v Katastru nemovitostí. Obvykle se k zajištění hypotéky využívá financovaná nemovitost, ručit se však může i jiným objektem.

Insolvence

Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dlužníkem může být jak soukromá osoba, tak podnikatel nebo firma. Jedná se o druh soudního řízení, které určí způsob vypořádání dluhů. Cílem je maximální možné uspokojení všech věřitelů.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, které v České republice procházejí insolvenčním řízením. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Výjimku tvoří jen Krajský soud v Praze, protože pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání v jeho soudním obvodu vede insolvenční rejstřík Městský soud v Praze.

Insolvenční správce

Insolvenční správce: Insolvenční správce je osoba jmenovaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení. Jeho hlavní rolí je spravovat majetek dlužníka a zajišťovat jeho prodej, aby tak bylo možné pokrýt nároky věřitelů. Insolvenční správce také zastupuje dlužníka v insolvenčním řízení a komunikuje s věřiteli.

Jistina

Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

Konsolidace

Konsolidace úvěrů a půjček je finanč proces, který spočívá v sjednoceníce dluhů do jednoho celku. Tento postup za cíl zjednodušit splácení dluhů a často také zlepšit finanč podmínky pro dlužka. Konsolidací se obvykle snižuje měsíč splátka a prodlužuje doba splácení. To však můžest k vyšším celkovým nákladům na úvěr. Konsolidace úvěrů a půjček je často využívána lidmi, kteří mají problémy se splácenímce úvěrů najednou.

Leasing nemovitostí

Leasing nemovitostí je finanční dohoda, ve které se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci nemovitost k využívání za určitou dobu výměnou za pravidelné platby. Tato forma financování je často využívána firmami, které nechtějí nebo nemohou investovat vlastní kapitál do koupě nemovitostí. Po uplynutí doby leasingu může nájemce nemovitost odkoupit, vrátit zpět pronajímateli nebo prodloužit smlouvu o další období. U soukromých osob se jedná převážně o konsolidaci závazků prostřednictvím dočasného odprodeje své nemovitosti investiční společnosti. Tyto úvěry nabízíme v podobě Oddlužení nemovitosti.

List vlastnictví (LV)

Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti např. věcná břemena nebo zástavní právo a další údaje.

LTV

Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Číslo značí procento z ceny nemovitosti z které lze vypočítat maximální výše hypotečního úvěru. (Udává se v procentech pokud potřebuji půjčit 800 000 Kč a vlastním nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč tím pádem je LTV = 80 %).

LTI

Je indikátor schopnosti klienta splácet úvěr a počítá se jako poměr výše úvěru ku čistému ročnímu příjmu. LTI = výše úvěru / čistý roční příjem.

Nemovitost

Za nemovitý majetek se považuje: Zemědělská půda - orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dopravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby.

Nebankovní hypotéka

Tento termín označuje typ hypotečního úvěru, který je poskytován nebankovními finančními institucemi, a nikoliv tradičními bankami. Tyto instituce mohou mít méně přísné podmínky pro poskytnutí úvěru, ale často vyžadují vyšší úrokové sazby. Nebankovní hypotéky mohou být vhodné pro jednotlivce, kteří nevyhovují standardním bankovním požadavkům, například z důvodu nízkého příjmu nebo špatné úvěrové historie. Nejčastější formou nebankovní financování je Americká hypotéka, o kterou si můžete požádat ZDE.

Nebankovní společnost

Nebankovní společností se rozumí typ finanční instituce, která poskytuje různé finanční a investiční služby, ale neprovádí tradiční bankovní činnost, jako je přijímání vkladů. Tyto společnosti mohou působit v různých oblastech, jako jsou například poskytování půjček, faktoring, leasing, investování do cenných papírů nebo správa majetku. Hlavní výhodou nebankovních společností je, že nejsou tak striktně regulovány jako banky, a proto mohou být flexibilnější v nabídce svých produktů a služeb. Mezi největší a relativně nejznámější jsou např. Acema, Aktivafin, Immoleasing, TGI Money. V nabídce úvěrových společností jsou samozřejmě rozdíly. Pokud nevíte, jaká společnost je pro vás vhodná, obraťte se na nás s dotazem: 734 680 373

Odkup nemovitosti

Odkup nemovitostí je finanční realitní transakce, která se vztahuje na proces, kdy jedna strana (často nazývaná odkupující) kupuje nemovitost od druhé strany (prodávající). Tato transakce může zahrnovat různé typy nemovitostí, včetně bytů, domů, komerčních budov nebo pozemků. Odkup nemovitostí může být motivován řadou důvodů, jako je například rychlý prodej nemovitosti, potřeba likvidity nebo strategický investiční záměr odkupujícího. Pokud potřebujete informace o odkupu nemovitostí, nebo máte přímo konkrétní zájem, podívejte se přímo na naši nabídku ZDE.

Oddlužení nemovitosti

Oddlužení nemovitosti znamená konsolidace všech úvěrů a závazků, kterými je daná nemovitost klienta zatížena. Většinou se jedná o kombinaci hypoteční úvěr a úvěru ze stavebního spoření. Pokud má klient další nezajištěné závazky (spotřebitelské úvěry, leasingy, kontokorenty apod.) mnohdy se dostává do sitauce, že nezvládá splácet včas své závazky. Mnohdy se závazky klienta dostanou až do fáze exekučního vymáhání. V tomto případě se exekutor domáhá splacení exekuce prostřednictvím prodeje nemovitosti. Banka klienta může a nemusí s prodejem souhlasit (záleží na výši pohledávky vymáhané exekutorem). Náš úvěr Oddlužení nemovitosti klientům zkonsoliduje maximum závazků klienta. Tzn. klient platí jednu splátku a zůstává majitelem nemovitosti i nadále. Klient se tak vyhne nucenému prodeji nemovitosti nebo případě zesplatnění hypotéky. Více o Oddlužení nemovitosti se dozvíte v sekci "Oddlužení nemovitosti".

Podnikatelský úvěr

Plomba (katastr)

Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou. Tento termín se používá k označení situace, kdy je na určité nemovitosti umístěna plomba, což je druh závazku nebo omezení. To znamená, že nemovitost nelze prodat nebo převést na jinou osobu, dokud nebudou splněny určité podmínky nebo nebudou vyřešeny existující problémy, jako jsou například dluhy. Plomba katastru je obvykle uložena úředními orgány, jako je například finanční úřad.

Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy. Více zde.

Předmět dozajištění

Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku. Tato situace většinou nastává, pokud financováná nemovitost nedostačuje svou hodnotou pokrýt hypoteční úvěr a proto je bankou vyžadováno dozajištění další nemovitostí (nemusí být nutně ve vlastnictví samotného dlužníka)

Pojištění osob

Druh pojistné smlouvy mezi pojistitelem a pojistníkem. Tato smlouva zahrnuje různé druhy rizik, kterým mohou jednotlivci čelit, a poskytuje finanční ochranu při jejich nastoupení. Mohou sem patřit rizika spojená s úrazem, nemocí, invaliditou, úmrtím nebo dokonce dožitím určitého věku. Produkty pojištění osob mohou být strukturovány tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám pojistníků.

PRIBOR

PRIBOR, neboli Prague Interbank Offered Rate, je průměrná úroková sazba, za kterou si banky půjčují mezi sebou na mezibankovním trhu v České republice. Je to základní referenční úroková sazba pro Českou republiku.

 

RPSN

Je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o "výhodnosti" spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.

Ručitel (hypotéka)

Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem

 

Splatnost hypotéka

Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.

SOLUS

"Sdružení SOLUS". Jeho hlavní činností je provozování systému sdílení informací o platební morálce klientů mezi členy sdružení. Cílem je předcházet případům, kdy by klient mohl využívat služeb několika společností současně a dostat se tak do dluhové pasti. Zároveň tento registr shromažďuje údaje o splácení závazků spotřebitelů. Více o úvěrových registrech se dozvíte v mém blogovém článku.

Úrok americká hypotéka

Úrok na Americké hypotéce je vždy dražší než u klasického úvěru na bydlení. Aktuální sazby (23.8.2023) jsou cca 7% - 8%. U nebankovních amerických hypoték se sazba pohybuje od 12%. Potřebuje více informací o naší Americké hypotéce? Parametry a žádost najdete ZDE.

Úroková sazba 

Úroková sazba je klíčový finanční termín, který označuje procentní výnos z investovaných prostředků nebo naopak procentní náklady na půjčené peníze. Je to v podstatě cena peněz. Úroková sazba je obvykle stanovena na roční bázi a je vyjádřena jako procento z hlavní (původní) částky. Tato sazba může být fixní (pevná), což znamená, že se po dobu trvání úvěru (nebo doby fixace) nemění, nebo proměnná, kdy se může měnit v závislosti na finančním trhu (tzv. FLOAT sazba - plovoucí)

Úroková sazba nebankovní úvěr

Úroková sazba nebankovního úvěru je procentní ukazatel, který určuje, kolik peněz navíc musí dlužník vrátit půjčovateli jako odměnu za poskytnutí úvěru. Tato sazba je často vyšší než u bankovních úvěrů, protože nebankovní instituce čelí vyššímu riziku defaultu. Sazba je vždy uvedena v smlouvě a je pevně stanovena na celou dobu trvání úvěru nebo může být variabilní. Potřebuje přesný propočet splátek nebankovního úvěru? Vyplňte nám krátkou žádost a my se vám ihned ozveme.

Úvěrové registry

Úvěrové registry jsou databáze, které obsahují informace o úvěrové historii jednotlivců a firem. Tyto informace využívají banky a další finanční instituce při hodnocení rizik spojených s poskytnutím úvěru. Registruje se zde jak dobré, tak špatné zkušenosti s úvěry, a to pomáhá poskytovatelům úvěrů při rozhodování, zda poskytnout úvěr a na jakých podmínkách. Registrují se zde tedy jak případné dluhy, tak úspěšně splacené úvěry. Pro klienty se záznamy v úvěrových registrech je určena naše Americká hypotéka, která stav registrů neposuzuje. A pokud uvítáte více informací o úvěrových registrech, připravil jsem pro vás detailní článek.

Výkup nemovitosti

Výkup nemovitosti je proces, kdy jedna strana (jednotlivec, společnost, instituce) kupuje nemovitost přímo od druhé strany - tedy klient, prodávající. Je to alternativa k tradičnímu prodeji nemovitostí, při které majitel nemovitosti nabízí k prodeji často prostřednictvím realitní kanceláře. Výkup nemovitosti může být atraktivní pro majitele nemovitosti, kteří hledají rychlý prodej bez nutnosti provádět opravy nebo úpravy, nebo pro ty, kteří se chtějí vyhnout poplatkům spojeným s realitními agenturami. Výkup je realizován zpravidla v řádu několika dnů. Naše společnost vám dokáže zprostředkovat přímý výkup nemovitosti - stačí nás kontaktovat na čísle +420 734 680 373, nebo prostřednictvím krátké žádosti ZDE.

Vinkulace

Jedná se o klauzuli v pojistné smlouvě, která omezuje právo pojistníka disponovat s pojistnou smlouvou bez souhlasu třetí strany, obvykle věřitele. Tato třetí strana je většinou určena jako příjemce pojistného plnění. V praxi to znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno přímo této třetí straně (bance, věřiteli, nebankovní společnosti), a ne pojistníkovi. Tato klauzule je často využívána při pojištění nemovitosti zajištěné hypotékou, kdy banka jako věřitel požaduje vinkulaci pojistné smlouvy ve svůj prospěch.

Zamítnutý úvěr (zamítnutá hypotéka)

Zamítnutá hypotéka je situace, kdy finanční instituce, jako je banka nebo jiný poskytovatel úvěru, odmítne poskytnout hypoteční úvěr žadateli. Toto rozhodnutí může být založeno na řadě faktorů, včetně nedostatečné úvěrové historie, nízkých příjmů, vysokého míry zadlužení nebo nedostatečné hodnoty nemovitosti. Nejčastějším důvodem (cca 80%) je stav úvěrových registrů žadatele. Pro klienty, kteří byli odmítnuti bankou, máme naši Americkou nebankovní hypotéku, která nezkoumá vaše registry.

Zajištění úvěru

V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná finanční institucí s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:- prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty- diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů- kontrola úvěrového subjektu a objektu.

Zástavce

Vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k úvěru.

Zástavní právo

Právo (finanční instituce) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje věřiteli uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch finanční instituce.