734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Finanční slovník

Anuita (anuitní splácení)

Pravidelná splátka, kterou věřitel splácí svůj dluh nebo úvěr, zpravidla měsíční platba. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku (viz Úrok). S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru (tedy samotné umořování jistiny). 

Acema

Česká nebankovní společnost, založená v roce 2000. Poskytuje jak podnikatelské úvěry (zajištěné i nezajištěné), tak i spotřebitelské úvěry. Všeobecně má vyšší poplatek za vyřízení úvěru a ze známějších nebankovních společností i relativně drahé předčasné splacení úvěru oproti konkurenci. 

Aktivafin

 

Americká hypotéka

 Americká hypotéka je univerzální neúčelový úvěr pro všechny bez dokládání příjmu nebo zkoumání registrů, k řešení podnikatelských i osobních potřeb. Většinou je poskytována na řešení podnikatelských potřeb (nákup materiálu, provozní cash-flow) nebo na konsolidaci nevýhodných úvěrů. Americká hypotéka musí být vždy zajištěna nemovitostí (i ve vlastnictví třetí osoby, tj. rozdílné od žadatele), vyřízení úvěru je velmi rychlé a jednoduché. Účel využití úvěru se oproti klasickému hypotečnímu uvěru nebo úvěru ze stavebního spoření nedokazuje. Všeobecně má Americká hypotéka o něco vyšší úvěr než klasická hypotéka. Dále úroky z úvěru nelze odečíst od základu daně. 

Americká investiční hypotéka

Je účelový spotřebitelský úvěr, který slouží k nákupu nemovitosti. Nemovitost může sloužit buď pro vlastní bydlení, případně jako investiční na pronájem. Investiční hypotékou lze nakoupit např. i restaurace, hotel nebo jiné ubytovací zařízení. U naší investiční hypotéky neplatíte měsíční splátky, úroky se přičítají k jistině, která se splatí na konci fixace. Fixace může být 1 až 5 let. U této hypotéky se pouze čestně prohlašují příjmy, úvěrové (bankovní) registry se nezkoumají. Jedinou podmínkou je pro poskytnutí je nemovitost na území ČR, žadatel nesmí mít aktivní exekuce nebo být v insolvenci.

Americká neúčelová hypotéka

 

Business hypotéka

Podnikatelský úvěr zajištěný buď nemovitým (rodinný dům, bytová jednotka, penzion, hotel, nebytové podnikatelské prostory), nebo movitým majetkem. Úroková sazba začíná na 8,9% se splatností až 20 let. Naši klienti mohou využít buď anuitního splácení nebo platby pouze úroků. Business hypotéka je poskytována pouze podnikatelům nebo právnickým osobám. Vždy je nutné doložit alespoň minimální finanční výkazy (výpisy z účtu, předběžné ekonomické výsledky za posledních 6 měsíců) a také podnikatelský plán. Business hypotéku většinou naši klienti využívají jako provozní financování a v menší míře ke konsolidaci úvěrů. Kalkulačku hypotéky najdete na naši partnerských stránkách https://www.hypotekapropodnikatele.cz/ 

Business úvěr

 

CBCB

 

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba splatnosti úvěru

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

DSTI

DTI

Developerské financování

 

Druhá hypotéka

 

Finanční zprostředkovatel

Fixační období

 

 

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (finanční instituce) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy.

Hypoteční úvěr (hypotéka)

 

Insolvence

Insolventnost, platební neschopnost dlužníka. Stav, kdy jednotlivec, nebo firma není schopen splatit své závazky v termínu.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční správce

Insolvenční řízení

 

Jistina

Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

Konsolidace

Upevnění popř. uspořádání hospodářských poměrů, zajištění hospodářských poměrů, nebo též přeměna krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.

Kontokorent

Konsolidace půjček a úvěrů

Splacení dříve poskytnutých existujících úvěrů a půjček novým úvěrem

Leasing nemovitostí

List vlastnictví (LV)

Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti např. věcná břemena nebo zástavní právo a další údaje.

 LTV

Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Číslo značí procento z ceny nemovitosti z které lze vypočítat maximální výše hypotečního úvěru. (Udává se v procentech pokud potřebuji půjčit 800 000 Kč a vlastním nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč tím pádem je LTV = 80 %).

LTI

Je indikátor schopnosti klienta splácet úvěr a počítá se jako poměr výše úvěru ku čistému ročnímu příjmu. LTI = výše úvěru / čistý roční příjem.

Nemovitost

Za nemovitý majetek se považuje: Zemědělská půda - orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dopravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby.

Nebankovní úvěr, nebankovní hypotéka

 

Nebankovní společnost

 

Odkup nemovitosti

Oddlužení nemovitosti

Oddlužení nemovitosti znamená konsolidace všech úvěrů a závazků, kterými je daná nemovitost klienta zatížena. Většinou se jedná o kombinaci hypoteční úvěr a úvěru ze stavebního spoření. Pokud má klient další nezajištěné závazky (spotřebitelské úvěry, leasingy, kontokorenty apod.) mnohdy se dostává do sitauce, že nezvládá splácet včas své závazky. Mnohdy se závazky klienta dostanou až do fáze exekučního vymáhání. V tomto případě se exekutor domáhá splacení exekuce prostřednictvím prodeje nemovitosti. Banka klienta může a nemusí s prodejem souhlasit (záleží na výši pohledávky vymáhané exekutorem). Náš úvěr Oddlužení nemovitosti klientům zkonsoliduje maximum závazků klienta. Tzn. klient platí jednu splátku a zůstává majitelem nemovitosti i nadále. Klient se tak vyhne nucenému prodeji nemovitosti nebo případě zesplatnění hypotéky. Více o Oddlužení nemovitosti se dozvíte v sekci "Hypotéky".

Podnikatelský úvěr

Plomba

Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou.

Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy. Více zde.

Předmět dozajištění

Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

Pojištění osob

Pojištění majetku

PRIBOR

 

Refinancování

RPSN

Je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o "výhodnosti" spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.

Ručitel (hypotéka)

Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem

 

Splatnost hypotéka

Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.

Splátka hypotéky (úvěru)

Splátkový kalendář

Spotřebitelský úvěr

Solus

Splacení hypotéky

 

Splácení dluhu

Splacení exekuce

Úrok americká hypotéka

Cena peněz, úplata za poskytnutí úvěru. Úroková míra, průměr úrokových sazeb stejných či podobných druhů úvěrů na trhu. Rozlišujeme nominální a reálnou úrokovou míru: Nominální úroková míra je dána skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o míru inflace. Je-li kladná, neztrácejí vklady věřitelů v bance svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje.

Úroková sazba 

Konkrétní vyjádření ceny půjčení peněz v procentech.

Úroková sazba nebankovní úvěr

Úvěr nebankovní

P

Úvěrové registry

Výkup nemovitosti

Vinkulace

  

Zamítnutý úvěr

Zamítnutá hypotéka

Zajištění úvěru

V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná finanční institucí s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:- prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty- diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů- kontrola úvěrového subjektu a objektu.

Zástavce

Vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k úvěru.

Zástavní právo

Právo (finanční instituce) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje věřiteli uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch finanční instituce.

Žádost o úvěr