734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Informativní důchodová aplikace

Informativní Důchodová aplikace  (IDA) České správy sociálního zabezpečení vám umožňují odhadnou vašeho velikost budoucího důchodu a kontrolu vašich důchodově pojištěných dob. Jaké možnosti tato aplikace přináší a umožňuje vám doplnit chybějící informace o náhradních dobách důchodového pojištění ještě předtím, než odejdeme do důchodu?

Informace o pojištěných dobách a orientační výše budoucího důchodu

Aplikace pro důchodové přehledy je navržena pro všechny účastníky pojištění od věku devatenácti let, a to alespoň po nasbírání jednoho roku důchodového pojištění. Je primárně zaměřena na pojištěnce v produktivním věku, tedy třiceti let a více. Je to on-line funkce ePortálu ČSSZ. Pojištěnci zde naleznou srozumitelný přehled o dosavadních důchodově pojištěných obdobích a předpokládanou částku důchodu.

Tato aplikace je bezplatná. Je potřeba se zalogovat do ePortálu ČSSZ. Stačí mít datovou schránku nebo Identitu občana, například jako je bankovní identita. Tato funkce ČSSZ pracuje s osobními daty pojištěnců. Je logicky dostupná pouze pro ty, kteří mají tzv. elektronickou identitu. Ti, kteří nemají datovou schránku nebo Identitu občana, nebo nechtějí využívat ePortál, mohou požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění poštou nebo online. Žádost můžete odeslat písemně na adresu ČSSZ, Oddělení správy datové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: posta@cssz.cz.

Informativní důchodová aplikace

Přemýšlení o penzi neznamená jen zjišťování, kolik budeme dostávat, či kolik let nám zbývá v zaměstnání (tento aspekt se má navíc měnit v rámci nadcházející reformy důchodového systému). Nezbytnou součástí je i sledování období pojištěného v důchodovém systému. Aplikace totiž zobrazuje informace o pojištěných obdobích a vyměřovacích základech (včetně vyloučených období), které jsou zaznamenány u Český správa sociálního zabezpečení. Tyto údaje každý rok poskytuje zaměstnavatel prostřednictvím evidenčních listů důchodového pojištění. Informace o důchodových obdobích OSVČ  získává na základě podaných výkazů o příjmech a výdajích ČSSZ.

Má zásadní význam i sledovat vyloučené doby. Vyloučená doba je tzv. sociální událost bez příjmu, např. období dočasné neschopnosti k práci, období pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, období péče o dítě do 4 let věku nebo péče o závislou osobu atd.

Postup přihlášení do aplikace

Nejprve se přihlaste do ePortálu ČSSZ pomocí  datové schránky či Identity občana. Poté se udělí souhlas s předáním údajů – trvalý nebo jednorázový.

Následně se nabídnou služby, které lze v ePortálu využít. Ve službách pro pojištěnce se  zobrazí Informativní důchodová aplikace. Po jejím spuštění se vám již jako pojištěnci zobrazí vaše osobní údaje. Ženy zde mohou doplnit počet vychovaných dětí pro stanovení důchodového věku a pro případné zvýšení důchodu o výchovné. Aplikace aktuálně počítá s platnou právní úpravou, kdy na výchovné mají nárok i ženy s jedním či dvěma vychovanými dětmi, nicméně v rámci připravované důchodové reformy se i zde objeví aktuální parametry.

Určitě vás bude zajímat  odhad výše vašeho důchodu, datum dosažení důchodového věku, celkový počet získaných roků a dnů pojištění a kolik vám schází k dosažení potřebných 35 let důchodového pojištění.

V aplikaci se nemusí objevit všechny doby. Některé protože došlo k souběhu a jiná doba je pro pojištěnce výhodnější (např. souběh výchovy dítěte a zaměstnání) nebo se jedná o dobu, která není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění (např. doba studia od 1. 1. 2010).

Ale jsou i doby, které mají být započteny, a přesto vám započteny nebyly. Všechny údaje o vás totiž Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci nemá nebo mít nemusí.  Zpravidla jde o počet vychovaných dětí (dokládá se až následně rodnými listy), dále doba učení či studia na střední nebo vysoké škole a u mužů doba vojenské či civilní služby.

Můžete si i zkusit do aplikace všechny tyto vaše doby při výpočtu zadat, avšak jen pro účely výpočtu. Trvale v aplikaci nezůstanou, musíte je pak doložit příslušnými dokumenty.

 

Oprava doby důchodového pojištění a doložení dokumentů

Jestliže chcete již nyní doplnit scházející doby důchodového pojištění a mít tak své údaje pro svůj budoucí důchod kompletní, můžete se obrátit na kteroukoli OSSZ spadající pod příslušnou ÚSSZ (územní správu sociálního zabezpečení) podle místa trvalého bydliště. Samozřejmě k tomu potřebuje originální doklady, například doklady o studiu (výuční list, výkaz o studiu – index), rodné listy dětí,  potvrzení o vojenské službě  nebo potvrzení o civilní službě atd. Z nich budou pořízeny ověřené kopie a předány na ústředí ČSSZ k zaevidování.

A když vaše evidované údaje nesedí? ČSSZ na svých internetových stránkách doporučuje nejprve požádat o vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění. Pokud bude mít uživatel Informativní důchodové aplikace dojem, že evidované doby pojištění nejsou zcela v pořádku (např. jsou údaje duplicitní nebo je namísto započtených 365 dní zaměstnání hodnoceno jen 65 dnů), bude na základě podané žádosti zkontrolován obsah individuálního konta pojištěnce a případné duplicity či drobné nesrovnalosti vzniklé nesprávným automatizovaným zpracováním ELDP se upraví.