734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Úvěrové registry

S úvěrovými registry se nejčastěji setkáte při žádosti o úvěr. Kromě bonity je to druhý nejdůležitější kritérium pro poskytnutí půjčky, hypotéky nebo podnikatelského úvěru. Nezapomínejte, že záznamy v registrech se uchovávají několik let a je proto nanejvýš vhodné splácet své závazky řádně a včas. V dnešním článku se na princip fungování úvěrových registrů podíváme podrobně.

Co je úvěrový registr?

Slouží k evidenci a vzájemné výměně informací o platební morálce a bonitě fyzických osob, fyzických osob podnikajících a také právnických osob. Do úvěrových registrů se zaznamenává datum počátku úvěrového vztahu, výše splátky, úvěrovaná částka a identifikace věřitele, dny po splatnosti a maximální počet dnů po splatnosti.

Záznamy v úvěrových registrech rozlišujeme na negativní, tj. jsou v nich obsaženy záznamy o tom, že dotyčný klient porušil svůj finanční závazek vůči některému věřiteli, a nebo pozitivní, které zahrnují nejen informace o klientech (tj. negativní data), ale i kompletní platební profil klienta včetně pozitivní historie jeho splácení. Všeobecně řečeno, je vždy lepší, pokud má klient více úvěrů s pozitivní historií.

Výpis z úvěrových registrů obsahuje vaši úvěrovou historii. Pokud obsahuje pozitivní i informace o vaší platební morálce, máte daleko větší šanci získat úvěr oproti klientovi, který neplatí řádně a včas.

Aktuálně jsou provozovány tyto úvěrové registry

 Bankovní registr klientských informací – BRKI – CBCB www.cbcb.cz

Nebankovní registr klientských informací – NRKI – CNCB www.cncb.cz

Registr FO a registr IČ sdružení SOLUS www.solus.cz

Centrální registr úvěrů – CRÚ ČNB-CRÚ

Bankovní registr klientských informací (BRKI-CBCB)

Funguje na principu vzájemné výměny informací o bonitě a důvěryhodnosti úvěrových klientů fyzických osob (zjednodušeně řečeno úvěry na rodné číslo). Jsou zde zahrnuty jak pozitivní tak negativní informace o splácení.. Jedná se o údaje o podaných, odvolaných či zamítnutých žádostech o úvěr, minulých (již splacených) úvěrových obchodech, a to včetně těch potenciálních jako je například poskytnutí kreditní karty či tzv. kontokorentního účtu klientovi, dále o výši úvěrových obchodů a výši splátek, datum splátek, počet po splatnosti a celkové dny po splatnosti

Nebankovní registr klientských informací (NRKI-CNCB)

Czech non-banking credit bureau - je obdobou BRKI s tím rozdílem, že do něj reportují různé finanční nebankovní instituce (většinou nebankovní subjekty s bankovní licencí od ČNB)  - především se jedná o leasingové společnosti nebo společnosti splátkového prodeje. Kromě těchto institucí mají právo do něj nahlížet i třetí osoby, např. banky. Majiteli nebankovního registru je sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje (např. ČSOB leasing, Moneta auto, Home credit, Provident, Unicredit leasing apod.)

NRKI obsahuje klasicky údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a platební morálku klientů, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátek nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny, počet dnů po splatnosti a další ukazatele.

Centrální registr úvěrů (CRÚ)

Garantem je Česká národní banka. Tento registr je zaměřen čistě na podnikatelskou sféru – zahrnuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob (s výjimkou bank). Jedná se opět o vzájemnou výměnu informací mezi účastníky registru, jimiž mohou být pouze banky.

Registrovány jsou především tyto pohledávky: čerpané úvěry, kontokorenty, debety na účtech, nečerpané úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení, úvěrové ekvivalenty dalších vybraných podrozvahových účtů. Databáze CRÚ je pravidelně měsíčně aktualizována. Dle zákona jsou členy registru všechny banky nebo zahraniční banky.

Registr SOLUS

Registr SOLUS je sdružení řady společností z různých sektorů: nebankovní společnosti, banky, telekomunikační a internetový operátoři, distributoři energií aj.

Solus je  tzv. „negativní registr“, a to z toho důvodu, že jsou zde zaznamenávány pouze negativní údaje o dlužnících, kteří své závazky neplní řádně a včas. Jedná se o dlužníky jak fyzické osoby (i OSVČ), tak právnické osoby. Dd července 2011 je aktivní i tzv. pozitivní registr poskytující obdobná data jako registry BRKI a NRKI. Na rozdíl od těchto je pro evidenci či náhled příslušných dat vždy nezbytný klientův písemný souhlas. Proto bude význam pozitivního registru narůstat postupně a průběžně.

Negativní zápis do SOLUSu probíhá zpravidla až po neuhrazení 3 po sobě jdoucích splátek, u telefonních operátorů po 3 měsících od neuhrazení faktury.

Všeobecně lze říci, že pokud splátku uhradíte do 30ti dnů, nebude toto prodlení znamenat negativní záznam. Aktualizace záznamů probíhá vždy 1 x měsíčně, a to vždy 10. dne v měsíci.

Délka uchovávání záznamů v registrech:

BRKI a NRKI

Odvolané či zamítnuté žádosti jsou z registru vymazány po 1 roce v případě banky a po 6 měsících v případě jiné finanční instituce

Informace o každém úvěrovém závazku jsou z registru vymazány po 4 letech od data jeho ukončení. Vyjímkou jsou úvěrové závazky, které jsou restrukturalizovany, tedy předány na vymáhání.  

 SOLUS

Informace o každém úvěrovém závazku jsou z registru vymazány po 3 letech od data jeho ukončení

V případě, kdy se jedná o produkt "Telekomunikační poplatky, služba elektronických komunikací", kdy zdrojem předmětné informace je telekomunikační operátor, pak k automatickému výmazu dochází po 1 roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti, vyjma situace, kdy původní věřitel (telekomunikační operátor) postoupil pohledávku jinému subjektu a původní věřitel již tak nemá možnost aktualizovat pohledávku v souladu s platnou interní metodikou. V tomto případě je záznam od původního věřitele uchováván po dobu tří let od postoupení (prodeje) pohledávky.

V případě, kdy byla žádost o úvěr odvolána nebo zamítnuta, uchovává Pozitivní registr osobní údaje nejdéle 3 měsíce.

Jak na výpis z úvěrových registrů:

V případě registrů BRKI a NRKI lze získat osobně na sídle registru  nebo na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, a to vždy za poplatek. Osobně lze získat výpisy na počkání. Adresa: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4. Písemnou formou cca do týdne. O výpisy lze pohodlně žádat z obou uvedených registrů, po prvotní písemné verifikaci a za zvýhodněnou cenu, i on-line na www.kolikmam.cz

V případě registru SOLUS lze získat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo zakoupením jednorázového kódu a na základě verifikace on-line viz www.solus.cz Další možností je získání formou SMS či mobilní aplikace viz www.smsvypis.cz, a to vždy za příslušný poplatek.

Výpis z registru CRÚ lze získat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo elektronické žádosti se zaručeným elektronickým podpisem zaslané do datové schránky ČNB, a to vždy za příslušný poplatek. Písemnou formou ve standardní lhůtě do 30 dnů

Máte-li jakýkoliv další dotaz k úvěrových registrům, navštivte dané stránky jednotlivých registrů, nebo nám zavolejte na číslo +420 734 680 373, kde vám rádi poradíme.

Je nám jasné, že život není vždy ideální. Pokud vám záznamy v úvěrových registrech brání získat u banky úvěr, obraťte se na nás. Na našich stránkách si vyberte požadovaný úvěr, vypište krátký formulář a my se vám co nejdříve. Pokud jste podnikatel nebo majitel firmy, máme řešení i pro vás: širokou nabídku podnikatelských úvěrů najdete na našem webu www.hypotekapropodnikatele.cz

Vaše Hypotéka bez BankyPotřebujete více informací?

Napište nám telefonní číslo a my vám zavoláme co nejrychleji to půjde.

Více informací
Odeslat